De wettelijke verhoging bij een loonvordering op de werkgever

Uw werkgever is verplicht om u periodiek, meestal per maand of per 4 weken, uw salaris uit te betalen. Wanneer het salaris wordt uitbetaald is meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of in de CAO waar uw bedrijf zich bij heeft aangesloten. Als uw werkgever uw salaris niet uitbetaalt dan ontstaat een loonvordering op uw werkgever. In dit geval heeft u recht op rentevergoeding over iedere dag dat uw werkgever in gebreke blijft met de betaling van uw loon. Daarnaast geldt een boeteclausule die kan oplopen tot 50% van het achterstallig loon.

Hoe wordt de wettelijke verhoging berekend bij een loonvordering?

U heeft recht op rentevergoeding als het loon langer dan 4 dagen op zich laat wachten. Uw werkgever kan zich wel op overmacht beroepen, bijvoorbeeld als er een storing bij de bank is, maar gezien het hedendaagse geautomatiseerde betalingsverkeer zal een dergelijke storing doorgaans niet langer dan een dag duren. De wettelijke rente wordt berekend over het bedrag van het salaris dat u aan u wordt uitgekeerd. Daarnaast is er sprake van een boete, deze kan in het uiterste geval oplopen tot 50% van het te betalen loon, maar dan moet de uitbetaling wel ernstig vertraagd zijn. De rechter is overigens nogal eens geneigd de boete te verlagen als een loonvordering bij de rechtbank wordt ingediend, uiteraard op voorwaarde dat er binnen een door de rechter bepaalde termijn alsnog tot betaling van het loon wordt overgegaan. De rente wordt doorgaans wel toegekend.

Stel uw werkgever schriftelijk in gebreke als uw loon niet wordt betaald

Als uw werkgever uw loon te laat betaalt of als betaling geheel uitblijft, stel hem dan het liefst schriftelijk op de hoogte dat u aanspraak wilt maken op de wettelijke rente en de boetevergoeding. U kunt de brief afgeven bij de salarisadministratie of uw direct leidinggevende, maar vraag dan om een schriftelijke ontvangstbevestiging. Beter is het om een, liefst aangetekende, brief per post te versturen. Als u zelf niet in staat bent om een brief op te stellen dan kunt u hiervoor een deskundige arbeidsjurist inschakelen. Deze kan u helpen met het juist formuleren van uw verzoek tot betaling van het achterstallig loon dan wel de wettelijke verhoging vanwege uw loonvordering.

Wat als betaling van uw loon langdurig uitblijft?

Wanneer uw loon enkele dagen later wordt betaald vanwege bijzondere omstandigheden dan is dat meestal niet zo’n groot probleem. Maar als uw salaris in zijn geheel voor weken niet wordt betaald leidt dit in de meeste situaties tot acute financiële problemen. U kunt dan immers vaak zelf ook niet meer aan uw verplichtingen voldoen en in de kosten van het bestaan voorzien zoals het betalen van uw woonlasten of het doen van de boodschappen. Als er een dergelijke acute situatie ontstaat is het zaak snel actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk alsnog over uw loon beschikt en uw betalingen kunt doen.

Ervaren juridische hulp bij het indienen van een loonvordering

Blijft uw werkgever in gebreke met het uitbetalen van uw loon? Neem dan contact met ons op zodat wij een loonvordering bij uw werkgever kunnen indienen, uiteraard verhoogd met de wettelijke verhoging aan rente en boete. Als uw werkgever blijft weigeren om tot betaling over te gaan kunnen wij u ondersteunen bij een rechtszaak zodat u alsnog krijgt waar u recht op heeft. Als uw werkgever in liquiditeitsproblemen verkeert wordt de loonbetaling soms overgenomen door het UWV. Maar ook dan kunnen wij u helpen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk uw salaris betaald krijgt om vergaande financiële problemen te voorkomen.