Mijn werkgever betaalt mijn loon niet volgens contract

Als u een contract heeft met uw werkgever, en dat heeft in principe iedereen die in loondienst is, dan staat hierin als het goed is vermeld hoe hoog het salaris is of er wordt verwezen naar een CAO. Uw werkgever is conform uw contract verplicht om u dit salaris uit te betalen. Ook als er nieuwe CAO afspraken worden gemaakt met een salarisverhoging moet uw werkgever zich hieraan houden als de CAO op het bedrijf van toepassing is. Als uw werkgever u te weinig salaris betaalt dan kunt u hem hier op aanspreken en is hij verplicht dit zo snel mogelijk recht te trekken.

Mag mijn werkgever mij minder salaris betalen?

Er is een aantal redenen waarom uw werkgever u minder salaris mag betalen. De belangrijkste is de disciplinaire maatregel. Als u zich heeft misdragen of plichtsverzuim heeft getoond dan kan dit leiden tot een tijdelijke verlaging van uw salaris. Uw werkgever moet u hiervan altijd schriftelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Een disciplinaire straf in de zin van salarisvermindering is in principe tijdelijk, de einddatum moet dus worden vermeld. Als er sprake is van ernstige liquiditeitsproblemen mag uw werkgever van u vragen om tijdelijk met een lager salaris genoegen te nemen. Vaak stemmen werknemers hiermee in omdat het alternatief vaak is dat het bedrijf failliet gaat en dan bent u hoe dan ook uw baan kwijt en aangewezen op een WW uitkering van 70% van het laatst verdiende loon.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met minder salaris?

Heeft u uw loon niet betaald gekregen volgens contract en bent u het hier niet mee eens? Maak dit dan zo snel mogelijk kenbaar bij uw werkgever, bij voorkeur schriftelijk. Als u het lastig vindt om een brief te formuleren, vraag hierbij dan de hulp van een ervaren jurist. Een brief van een advocaat maakt soms indruk en beweegt uw werkgever er wellicht toe om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als dit niet het geval is kan de jurist u ondersteunen bij het zetten van verdere juridische stappen. In veel gevallen zal de rechter uw eis toewijzen, omdat de CAO of het contract nu eenmaal bindend zijn voor de werkgever tenzij deze zeer dringende redenen heeft om hiervan in negatieve zin af te wijken.

Hoe zit het bij faillissement of surséance van betaling?

Als uw werkgever financieel gezien in zwaar weer verkeert dan kan het UWV bijspringen. Als de werkgever niet in staat is om het salaris te betalen of als uw werkgever niet betaalt volgens contract, dan zal het UWV het salaris overnemen en indien nodig aanvullen. Als het bedrijf inderdaad failliet gaat dan komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor een WW-uitkering. Deze moet u dan wel zo snel mogelijk aanvragen. Als er geen officiële betalingsproblemen zijn dan moet uw werkgever gewoon aan zijn verplichting voldoen en u het overeengekomen salaris volgens uw contract uitbetalen.

Juridische hulp als uw werkgever niet betaalt volgens contract

Als uw werkgever zonder geldige reden uw loon niet conform uw contract betaalt dan kunt u contact met ons opnemen. Stuurt u ons dan ook de relevante stukken zoals uw contract, eventueel de CAO en uw loonstrook en eventuele correspondentie over uw salaris met uw werkgever. Wij kunnen dan direct voor u aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat uw salaris conform uw contract aan u wordt betaald en dat een eventueel te weinig betaald bedrag zo snel mogelijk aan u wordt nabetaald. Werkgevers vinden het doorgaans niet prettig als ze te maken krijgen met juridische procedures, dus vaak is het sturen van een brief of mail al voldoende om ervoor te zorgen dat uw werkgever zijn verplichtingen alsnog nakomt.