Mijn werkgever betaalt mijn vakantiegeld niet uit

In Nederland heeft iedereen die in loondienst werkt recht op vakantiegeld. Dit extraatje bedraagt in de meeste gevallen 8% van het jaarsalaris en wordt in mei uitbetaald. Op de loonstrook ziet u doorgaans een maandelijkse reservering voor het vakantiegeld. Hetzelfde principe wordt toegepast als u recht heeft op een eindejaarsuitkering of 13e maand. In de CAO is meestal vastgelegd at het vakantiegeld tegelijk met het salaris over de maand mei wordt betaald. U mag er dan ook van uitgaan dat u dit bedrag in deze maand overgemaakt krijgt. Als uw werkgever het vakantiegeld weigert uit te betalen is hij in gebreke en kunt u juridische stappen nemen.

Heeft iedereen recht op vakantiegeld?

In principe heeft iedere werknemer die in loondienst is, recht op vakantiegeld. Dat geldt dus ook voor flexwerkers binnen de organisatie. Over de gewerkte uren dient vakantietoeslag te worden berekend en deze wordt in de regel in de maand mei uitbetaald. Ook als u uit dienst treedt heeft u recht op het tot op dat moment opgebouwde vakantiegeld. Als u bijvoorbeeld in november uit dienst treedt dan dient uw werkgever het vakantiegeld van juni tot en met november aan u uit te betalen. Datzelfde geldt voor de eindejaarsuitkering als u daar krachtens de CAO recht op heeft. Het opgebouwde bedrag dient bij ontslag te worden uitbetaald, ook als er sprake is van ontslag op staande voet vanwege verwijtbaar gedrag.

Bijzondere omstandigheden voor uw werkgever

Het kan gebeuren dat het bedrijf waar u werkt in zwaar weer verkeert. Als er sprake is van ernstige liquiditeitsproblemen dan kan het zijn dat uw werkgever simpelweg niet de mogelijkheid heeft om het vakantiegeld aan de werknemers uit te betalen. Uitstel is in zo’n geval mogelijk, maar de werknemers moeten hier dan wel mee instemmen. Het is niet zo dat de werkgever eenzijdig mag besluiten om geen vakantiegeld uit te betalen, het ontvangen van vakantiegeld is namelijk een wettelijk recht. Als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan het natuurlijk wel zo zijn dat het wel of niet uitbetalen van het vakantiegeld het verschil kan betekenen tussen failliet gaan of niet. Als deze situatie aan de orde is en uw werkgever vraagt om uitstel voor het betalen van het vakantiegeld, dan is het wellicht verstandig om hiermee in te stemmen.

Mag mijn vakantiegeld worden ingehouden als sanctie?

Als uw werkgever u een disciplinaire straf wil opleggen dan kan dit in een zeer ernstig geval betekenen dat u geen vakantiegeld krijgt. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, uw werkgever kan dan besluiten het vakantiegeld in te houden bij wijze van schadevergoeding. Wanneer u het hier niet mee eens bent kunt u hier bezwaar tegen maken. Uw werkgever moet u altijd schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijk voornemen en u hierbij de mogelijkheid geven bezwaar te maken. Als uw werkgever uw bezwaar afwijst dan rest alleen nog de gang naar de rechter.

Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn vakantiegeld niet uitbetaalt?

Als uw werkgever eenzijdig besluit om u geen vakantiegeld te betalen, dan kunt u bij ons terecht. Wij zullen uw werkgever aanschrijven en hem sommeren om alsnog aan zijn verplichting te voldoen om u uw vakantiegeld te betalen. Blijft uw werkgever in gebreke en komt u daardoor in financiële problemen dan kan er een procedure worden gestart om via de rechter af te dwingen dat uw werkgever alsnog aan de verplichting voldoet om u uw vakantietoeslag uit te keren. Mocht er sprake zijn van surséance van betaling of faillissement dan zal het UWV de betaling van het salaris en dus ook van de vakantietoeslag overnemen en krijgt u dit via deze instantie uitbetaald. Neem voor meer informatie voor juridische bijstand contact met ons op. Wij ontvangen dan graag alle relevante stukken, zoals uw salarisstroken over de laatste drie maanden en uw arbeidsovereenkomst.