Wat kunt u doen als uw werkgever uw salaris niet betaalt?

Uw werkgever is verplicht om u het salaris te betalen conform uw arbeidsovereenkomst dan wel de geldende CAO. Betaalt uw werkgever uw salaris niet dan blijft hij in gebreke en kunt u naar de rechter stappen om alsnog af te dwingen dat u uw salaris krijgt. U heeft daarbij bovendien recht op de wettelijke rente en een boete die kan oplopen tot 50% van het te betalen salaris.

Wat kunt u doen als u geen salaris heeft ontvangen?

Als uw werkgever uw salaris niet op de afgesproken dag uitbetaalt dan kan hier een goede reden voor zijn. Een internetstoring, storing bij de bank of onverwachte liquiditeitsproblemen. Daarom geldt een termijn van 4 dagen waarin uw werkgever alsnog de gelegenheid heeft om het salaris uit te betalen zonder dat er sprake is van een boete of wettelijke rente. Krijgt u uw salaris niet dan kunt u uw werkgever in gebreke stellen en eisen dat het salaris alsnog wordt uitbetaald, inclusief de wettelijke rente en de boete waar u recht op heeft. Deze ingebrekestelling doet u bij voorkeur schriftelijk, zodat u bewijs heeft dat u in contact bent getreden met uw werkgever vanwege het feit dat uw werkgever uw salaris niet betaalt.

Schakel juridische hulp in

Wanneer uw werkgever op uw aanmaning om het salaris alsnog zo snel mogelijk betaalbaar te stellen niet reageert is het verstandig om juridische bijstand in te schakelen. Een brief van ons kan soms net genoeg zijn om een werkgever te bewegen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Gebeurt dit niet dan kan uw advocaat u bijstaan in uw gang naar de rechter. U komt vanwege het feit dat uw werkgever uw salaris niet betaalt immers in acute financiële problemen. Veel mensen hebben niet voldoende financiële reserve om de vaste lasten langer dan een maand te betalen als het salaris niet wordt betaald, soms lukt zelfs dat niet eens.

Geen salaris ontvangen is onwettig

Uw werkgever mag alleen besluiten uw salaris niet te betalen als er sprake is van surséance van betaling of faillissement. In zo’n geval neemt het UWV de betaling van het salaris van het personeel over. Als hier geen sprake van is dan moet uw werkgever u uw salaris betalen conform uw arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor toeslagen waar u recht op heeft voor overwerk of speciale diensten en ook voor uw recht op vakantiegeld of een dertiende maand die in de CAO zijn opgenomen. Als uw werkgever wegens bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld het vakantiegeld niet wil of kan uitbetalen en dit wil uitstellen dan mag dit alleen als de werknemer hiermee instemt.

Schakel zo snel mogelijk juridische ondersteuning in als u uw salaris niet betaald krijgt

Als uw werkgever weigert uw salaris te betalen zal hij dat zeer waarschijnlijk ook niet spontaan doen als u wekenlang geduld heeft. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen als uw salaris op zich laat wachten. U heeft weliswaar wettelijk het recht om tot 5 jaar na dato alsnog u toekomend loon te vorderen, maar hoe sneller u in actie komt, hoe groter de kans is dat de werkgever kan worden gedwongen om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit kan indien nodig door beslag te laten leggen op roerende en onroerende goederen van de werkgever. Dit beslag moet door een deurwaarder worden gelegd. Als uw werkgever wel degelijk de financiële middelen heeft maar uw salaris niet wil uitbetalen als gevolg van een arbeidsconflict is het verstandig om hier de rechter over te laten oordelen. Salaris inhouden mag, maar dan moeten er zeer zwaarwegende redenen zijn. Alleen ernstig plichtsverzuim zoals werkweigering of grove nalatigheid kunnen hiervoor als reden worden opgevoerd.

Vraag ons deskundige juridische hulp als u uw salaris niet krijgt

Betaalt uw werkgever uw salaris niet, neem dan contact met ons op voor juridische bijstand. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met de werkgever om deze te sommeren alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen of ondersteunen u bij de gang naar de rechter om het achterstallige loon alsnog te vorderen als u geen salaris heeft ontvangen.