Loonvordering bij een arbeidsconflict

Wanneer werkgever en werknemer in een arbeidsconflict verzeild raken is dat voor beide partijen natuurlijk erg vervelend. Een arbeidsconflict mag echter nooit reden zijn om het salaris niet uit te betalen. Zolang een werknemer in dienst is, is de werkgever verplicht het volledige salaris te betalen. De betalingen mogen pas stoppen op het moment dat het ontslag, eventueel met inachtneming van een opzegtermijn, is ingegaan. Van een opzegtermijn mag alleen worden afgezien als beide partijen hiermee instemmen of bij ontslag op staande voet. Voor dat laatste moet uiteraard een dringende reden zijn.

Direct hulp bij loonvordering arbeidsconflict?

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Schorsing schort de loonbetaling niet op

Het kan gebeuren dat een werknemer door de werkgever wordt geschorst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ernstig plichtsverzuim of een strafbaar feit zoals diefstal of fraude. Dit geeft de werkgever echter niet het recht om loonbetalingen te staken. Hij kan er natuurlijk wel voor zorgen dat het ontslag op staande voet dat de werknemer krijgt als disciplinaire maatregel, snel wordt geregeld, maar dit heeft de werkgever geheel zelf in de hand. Het is daarbij zaak dat de bewijslast sluitend is en dan zal een rechter daar zeker in meegaan.

Een minnelijke regeling bij een arbeidsconflict

Het is bij een arbeidsconflict zaak om er in der minne uit te komen indien enigszins mogelijk. Als beide partijen van mening zijn dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden voortgezet, terwijl er geen sprake is van een ernstig verwijtbaar feit dan is het vaak aan te raden om door middel van mediation tot een oplossing te komen. Werkgever en werknemer kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met de wettelijke opzegtermijn, maar dat de werknemer niet meer op het werk hoeft te verschijnen. Dit is vaak de meest nette oplossing. De werknemer kan dan vaak ook zonder al te veel schade zijn loopbaan elders voortzetten. Als de werknemer zeer ernstig verwijtbaar gedrag heeft laten zien, waarvoor hij mogelijk strafrechtelijk wordt vervolgd dan is het natuurlijk een ander verhaal.

Leg een loonvordering bij een arbeidsconflict zo snel mogelijk bij de werkgever neer

Als u een arbeidsconflict heeft en uw werkgever besluit de loonbetalingen per direct te staken, dan is het zaak om direct te laten weten dat u hier bezwaar tegen maakt. Stuur de werkgever een (liefst aangetekende) brief dat u per direct uw werkzaamheden wilt hervatten en dat u op grond daarvan eist dat uw loon wordt doorbetaald. Als uw werkgever hier niet op reageert of aangeeft niet van plan te zijn om de loonbetalingen te hervatten, dan is het raadzaam om juridische hulp in te roepen.

Boete en rente bij te late loonbetaling

Ook al is er sprake van een arbeidsconflict, dan nog ontslaat dat uw werkgever er niet van uw loon door te betalen. als u een loonvordering heeft, en het salaris dus te laat wordt betaald, wordt dit automatisch van rechtswege verhoogd met een boete en met de wettelijke rente. Als de werkgever het salaris alsnog betaalt maar verzuimt de boete en de rente te betalen dan kunt u deze bedragen alsnog bij uw werkgever als loonvordering indienen.

Juridische hulp bij een loonvordering als gevolg van een arbeidsconflict

Als u als gevolg van een arbeidsconflict een loonvordering op uw werkgever heeft, dan kunt u uw werkgever eerst schriftelijk aanspreken om het loon alsnog te betalen. Als hier niet zoals gewenst op wordt gereageerd, bij voorkeur met alsnog de betaling van het loon, ligt het voor de hand om gerechtelijke stappen te nemen en de loonvordering aan de rechter voor  te leggen. Deze zal uiteraard alle aspecten van het arbeidsconflict meenemen en op grond daarvan een beslissing nemen over de loonvordering. Over het algemeen zal achterstallig loon en de wettelijke rente altijd betaald moeten worden. De boete kan door de rechter worden kwijtgescholden of worden verlaagd. Vaak weten wij een gang naar de rechter voorkomen en betaald uw werkgever alsnog.

Wilt u uw loonvordering als gevolg van een arbeidsconflict alsnog innen?

Heeft u een loonvordering als gevolg van een arbeidsconflict op uw werkgever? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen bijstaan bij het alsnog verkrijgen van het loon waar u recht op heeft. Het is handig dat u dan de volgende stukken aan ons kunt sturen:

  • Recente loonstroken
  • De arbeidsovereenkomst
  • Stukken aangaande eventuele later gemaakte afspraken over het loon
  • De CAO indien van toepassing
  • Correspondentie die u eventueel zelf al met de werkgever over deze kwestie heeft gevoerd