Loonvordering – geen salaris of te weinig salaris ontvangen?

Als u in loondienst bent dient uw werkgever u periodiek, meestal eens per maand of eens per 4 weken, uw salaris uit te betalen. Gelukkig gaat dit meestal goed en zonder problemen. Maar er kan een situatie ontstaat waardoor u een loonvordering op uw werkgever heeft. Dit kan het geval zijn bij ontslag, bij ziekteverzuim of een arbeidsconflict tussen u en uw werkgever. Ook kan het gebeuren dat uw werkgever uw salaris niet betaalt nadat u ontslag heeft genomen of ontslagen bent. Geen salaris ontvangen of betaalt uw werkgever te weinig salaris? Start een loonvordering. Meld uw loonvordering aan.

Direct hulp bij geen of te weinig loon ontvangen?

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Geen salaris ontvangen en werkgever betaald niet

Als uw werkgever om wat voor reden dan ook weigert om uw salaris te betalen is hij in gebreke en kunt een loonvordering starten. Er zijn maar heel weinig gronden om uitbetaling van het salaris op te schorten. Als u werk weigert mag dat, of als u niet meewerkt aan een re-integratietraject na ziekte. Maar alleen als er sprake is van een extreme situatie. Sommige werkgevers gebruiken het niet betalen van het salaris als pressiemiddel, maar rechters oordelen maar zelden dat dit terecht is. Sommige werkgevers deinzen er niet voor terug om de salarisbetaling op te schorten om op die manier een werknemer onder druk te zetten. Dit is natuurlijk niet fatsoenlijk en daarom is het zeker de moeite waard om dit aan te vechten. Geen salaris ontvangen? Meld uw loonsituatie aan.

Te weinig loon ontvangen

Uw werkgever is verplicht u het salaris te betalen wat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst of waar u op grond van de CAO recht op heeft. Uw werkgever die te weinig salaris betaalt is dan ook in gebreke en u kunt dit aanvechten via ons Uiteraard is het aan te raden om eerst het gesprek met uw werkgever aan te gaan en hem of haar ertoe te bewegen alsnog het correcte salarisbedrag aan u over te maken. Gebeurt dit niet dan kunt u rekenen op ons gedegen juridisch advies en bijstand om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Meld uw loonsituatie aan.

Een loonvordering na ontslag

Als u ontslag neemt of krijgt moet uw werkgever u altijd uw salaris betalen tot de dag voordat het ontslag ingaat. Ook als u op staande voet wordt ontslagen vanwege verwijtbaar gedrag heeft u recht op salaris over de nog openstaande periode. Uw loonvordering na ontslag omvat niet alleen het salaris over de lopende periode maar ook uw opgebouwde recht op vakantiegeld, een 13e maand of andere periodieke uitkering. Daarnaast moeten natuurlijk niet opgenomen verlofuren worden uitbetaald. Uw werkgever dient deze eindafrekening dient op redelijke termijn aan u te worden overgemaakt, bij voorkeur op de datum waarop u uw reguliere salaris zou hebben ontvangen als er geen sprake was van ontslag.

Een loonvordering bij ziekte

Als u ziek bent moet uw werkgever uw salaris gewoon doorbetalen tot maximaal 2 jaar na uw ziekmelding. Dit is wettelijk geregeld. Uw werkgever mag dus nooit de salarisbetalingen stopzetten, ook niet als hij van mening is dat u niet ziek bent en moet komen werken. Dit mag alleen als uit een onafhankelijk oordeel van een Arbo arts blijkt dat u arbeidsgeschikt bent en u alsnog weigert om uw werk te hervatten. Dan nog moet uw werkgever u vooraf in kennis stellen dat hij voornemens is de salarisbetalingen op te schorten als u zich niet op een bepaalde datum op het werk meldt om uw werkzaamheden te hervatten. Als uw werkgever toch besluit uw salaris niet meer uit te betalen kunt u deze loonvordering bij ziekte aanhangig maken bij ons en een brief naar uw werkgever laten sturen waarin het loon gevorderd wordt.

Een loonvordering na faillissement

Als het bedrijf waar u in loondienst bent failliet gaat dan is de werkgever vaak niet in staat om uw salaris te betalen tot aan het moment van ontslag. Het UWV neemt de salarisbetaling over als een bedrijf in surséance van betaling verkeert of als na faillissement de laatste salarisperiode niet kan worden betaald. Maar als u al een oudere vordering open heeft staan omdat uw werkgever al eerder niet aan zijn  verplichtingen voldeed, moet u deze indienen als vordering in het faillissement. Zorg voor goede juridische hulp als dit voor u van toepassing is.

De vaststellingsovereenkomst, wat houdt dit in?

Als uw werkgever u wil ontslaan wordt er vaak een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin worden de afspraken vastgelegd aangaande het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Het gaat dan om het nog te betalen salaris gedurende de ontslagperiode, of u wel of niet tijdens uw opzegtermijn nog werkt en zo ja wat deze werkzaamheden inhouden. Denk aan het afronden van projecten of het overdragen van taken. In de vaststellingsovereenkomst moet ook worden vermeld welke betalingen nog worden gedaan. Denk daarbij niet alleen aan het salaris, maar ook aan vakantiegeld, verlofuren, winstuitkering of andere bonussen. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook veel gebruikt bij een arbeidsconflict.

De vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Als u ziek thuis bent kan het gebeuren dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden door middel van een vaststellingsovereenkomst. Dit is ten zeerste af te raden. Als u een overeenkomst tekent verliest u daarmee vaak uw recht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering als blijkt dat u uw werk niet meer kunt hervatten en geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Laat u dus als u ziek thuis bent nooit onder druk zetten om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. En als u dit al wilt, laat deze dan altijd controleren door iemand die verstand heeft van arbeidsrecht.

Een loonvordering na een arbeidsconflict

Bij een conflict op het werk wordt u meestal geschorst. Dat betekent dat u geen toegang meer krijgt tot uw werk en dus uw werk niet meer kunt doen. Het is belangrijk om bij een arbeidsconflict zo snel mogelijk aan uw werkgever te laten weten dat u beschikbaar bent om uw werk te hervatten. Dit heet werkbereidheid. Uw werkgever kan u dan nooit verwijten dat u naar huis bent gestuurd en daarna zelf niets meer heeft laten horen. Een goede werkgever of personeelsfunctionaris houdt overigens contact met een geschorste werknemer. Als het arbeidsconflict leidt tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst dient uw werkgever uw salaris te betalen tot de dag waarop de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Een loonvordering bij ontslag op staande voet

Als u vanwege ernstig verwijtbaar gedrag op staande voet wordt ontslagen, betekent dit niet dat uw werkgever uw salaris tot de dag van het ontslag niet meer hoeft te betalen. Als u op de 16e van de maand wordt ontslagen dan is uw werkgever gewoon verplicht om uw salaris over de periode van de 1e tot de 15e van die maand aan u uit te betalen. Ook opgebouwd vakantiegeld of 13e maand moet gewoon aan u worden uitbetaald. Als uw werkgever dit weigert kunt u dit aanvechten met hulp van onze juridische bijstand.

Wanneer verjaart een loonvordering?

Een loonvordering verjaart na 5 jaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig actie onderneemt als u meent nog recht te hebben op achterstallig loon. Als uw werkgever uw salaris niet betaalt of als uw werkgever te weinig salaris betaalt is het zaak zo snel mogelijk in actie te komen. De rechter zal in de beslissing zeker meenemen hoe snel u aan de bel trok toen bleek dat u te weinig of geen salaris had ontvangen. Als u daar zonder goede reden een jaar of langer mee wacht dan zal dit wellicht leiden tot een lagere toewijzing door de rechter. Een werkgever is namelijk boete en rente verschuldigd, maar met name de hoogte van de boete kan door de rechter verlaagd worden als daar aanleiding voor is.

Zorg dat u alle relevante stukken bewaart

Een succesvolle loonvordering valt of staat met het kunnen overleggen van de bewijsstukken. Heeft u een loonvordering op uw werkgever en wilt u deze incasseren? Zorg dan dat u alle relevante stukken die als bewijs en onderbouwing van uw vordering kunnen dienen kunt overleggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende documenten:

  • Uw meest recente loonstroken, in ieder geval de laatste
  • Uw arbeidsovereenkomst
  • Een overzicht van nog openstaande verlofuren
  • De CAO indien van toepassing
  • Bewijs van onderling tussen u en uw werkgever gemaakte afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot overuren of toeslagen
  • Correspondentie tussen u en uw werkgever over de ontstane loonvordering

Als u deze stukken voor zover van toepassing kunt overleggen dan kunnen wij direct voor u aan de slag om ervoor te zorgen dat uw loonvordering snel wordt opgelost, hetzij via de minnelijke weg, hetzij door de gang naar de rechter. Heeft u hulp nodig omdat u een loonvordering op uw (voormalige) werkgever heeft? Neem dan contact met ons op zodat wij u direct kunnen helpen.

Meer informatie

Eindafrekening
Kort geding
Instellen

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal

Loonvorderingsjuristen
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam